علی ارجمند شبستری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پیمانی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)