سید محمد جمالیان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده پزشکیسرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراکرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی 

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی 

رئیس مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر (عج)