رضا آقابزرگی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)